LL.M.(Thai Program)

หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ LL.M. (Thai Program)


เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรระดับสูงในสาขาวิชานิติศาสตร์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังนี้
  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถ ดังนี้
  1. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางกฎหมาย ในบริบทของวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม
  2. มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ระดับสูงและเข้าใจในวิชาชีพทางนิติศาสตร์ในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
  3. มีความสามารถมีความสามารถในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติและเป็นพื้นฐานการพัฒนากฎหมายของประเทศ
  4. มีความสามารถประยุกต์การวิจัยในทางสังคมศาสตร์เป็นพื้นฐานในทางกฎหมาย
  5. มีความสามารถในการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสาขาวิชาชีพทางกฎหมาย เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อสรุปในสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  (1) ตุลาการศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลชำนัญการพิเศษ และศาลพระธรรมนูญ
  (2) พนักงานอัยการ
  (3) ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกร
  (4) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานภาษีอากร
  (5) เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร
  (6) นักวิชาการด้านกฎหมาย

*หลักสูตร 2 ปี จบแล้วมีสิทธิสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วยสนามเล็กได้

 

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39หน่วยกิต

ระยะเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
ภาคต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : งานรายวิชาและวิทยานิพนธ์
กลุ่มวิชาบังคับ 15หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 12หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12หน่วยกิต
รวม 39หน่วยกิต
แผน ข : งานรายวิชาและการค้นคว้าอิสระ
กลุ่มวิชาบังคับ 15หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 18หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6หน่วยกิต
รวม 39หน่วยกิต
 

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2 : งานรายวิชาและวิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LW 5001 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย 3 (3- 0-6)
LW 5002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และบัณฑิตสัมมนา3 (3 -0-6)
LW 5003 ทฤษฎี และหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 (3-0-6)
วิชาเลือก 1 วิิชา3 (3-0-6)
รวม 12 (12-0-24)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LW 5004 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมฟาชนและหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 3 (3 -0-6)
LW 5005 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 (3 -0-6)
วิชาเลือก 2 วิชา 6 (6 -0-12)
รวม 12 (12-0-24)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LW 7001 วิทยานิพนธ์6 (0- 0-18)
วิชาเลือก 1 วิชา 3 (3 -0-6)
รวม 9 (3-0-24)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LW 7002 วิทยานิพนธ์ 6 (0 -0-18)
รวม 6 (0-0-18)
 

แผน ข : งานรายวิชาและการค้นคว้าอิสระ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LW 5001 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย 3 (3- 0-6)
LW 5002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายและบัณฑิตสัมมนา 3 (3 -0-6)
LW 5003 ทฤษฎี และหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 (3-0-6)
วิชาเลือก 1 วิชา 3 (3-0-6)
รวม 12 (12-0-24)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LW 5004 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ 3 (3 -0-6)
LW 5005 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 (3 -0-6)
วิชาเลือก 2 วิชา 6 (6 -0-12)
รวม 12 (12-0-24)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือก 1 วิชา 3 (3- 0-6)
วิชาเลือก 1 วิชา 3 (3 -0-6)
วิชาเลือก 1 วิชา 3 (3-0-6)
รวม 9 (9-0-18)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LW 8000 การค้นคว้าอิสระ 6 (0 -0-18)
รวม 6 (0 -0-18)

รายวิชา

1) วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
LW 5001ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
English for Legal Research
3 (3- 0-6)
LW 5002ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายและบัณฑิตสัมมนา
Legal Research Methodology and Thesis Proposal
3 (3- 0-6)
LW 5003ทฤษฎีและหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Theories and Principles of Civil and Commercial Law
3 (3- 0-6)
LW 5004 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ
Theories and Principles of Public Law and International
3 (3- 0-6)
LW 5005 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Law
3 (3- 0-6)
 

2) วิชาเลือก (15/18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
LW 6001กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law
3 (3- 0-6)
LW 6002กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
International Financial and Banking Law
3 (3- 0-6)
LW 6003กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
3 (3- 0-6)
LW 6004กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ
Comparative Business Law
3 (3- 0-6)
LW 6005สัมมนากฎหมายอาเซียน
Seminar in ASEAN Law
3 (3- 0-6)
LW 6006การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
Dispute Resolution in International Commerce and Investment
3 (3- 0-6)
LW 6007กฎหมายสหภาพยุโรป
European Union Law
3 (3- 0-6)
LW 6008กฎหมายล้มละลายชั้นสูง
Advanced Bankruptcy Law
3 (3- 0-6)
LW 6009กฎหมายแรงงานชั้นสูง
Advanced Labour Law
3 (3- 0-6)
LW 6010กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า
Antitrust and Unfair Competition Law
3 (3- 0-6)
LW 6011กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce Law
3 (3- 0-6)
LW 6012สัญญาข้ามชาติ
Transnational Contracts
3 (3- 0-6)
LW 6013กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง
Advanced Securities Law
3 (3- 0-6)
LW 6014กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
Advanced Insurance Law
3 (3- 0-6)
LW 6015กฎหมายว่าด้วยการค้าและการลงทุนอาเซียน
ASEAN Trade and Investment Law
3 (3- 0-6)
LW 6016กฎหมายอาญาชั้นสูงและอาชญากรรมทางธุรกิจ
Advanced Criminal Law and Business Crime
3 (3- 0-6)
LW 6017สัมมนากฎหมายธุรกิจ
Seminar in Business Law
3 (3- 0-6)
LW 6018กฎหมายว่าด้วยการขนส่งระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
Law of International Transportation and Logistics
3 (3- 0-6)
LW 6019กฎหมายอากาศและการบิน
Air and Aviation Law
3 (3- 0-6)
LW 6020กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเปรียบเทียบ
Comparative Law of Evidence
3 (3- 0-6)
LW 6021กฎหมายสัญญาชั้นสูง
Advanced Contract Law
3 (3- 0-6)
LW 6022กฎหมายอุตสาหกรรมชั้นสูง
Advanced Industrial Law
3 (3- 0-6)
LW 6023กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
Advanced Taxation Law
3 (3- 0-6)
LW 6024กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี
International Tax Law and Tax Planning
3 (3- 0-6)
LW 6025กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
Environmental Law
3 (3- 0-6)
LW 6026ปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
Selected Problems in Constitutional Law on Rights and Freedom
3 (3- 0-6)
LW 6027กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายรัฐสภาชั้นสูง
Advanced Electoral and Parliamentary Law
3 (3- 0-6)
LW 6028กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
Law on Administrative Contract
3 (3- 0-6)
LW 6029กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
Law on Public Services
3 (3- 0-6)
LW 6030กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและสิทธิเสรีภาพ
Law on Information and Freedom
3 (3- 0-6)
LW 6031กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูง
Advanced Consumer Protection Law
3 (3- 0-6)
LW 6032กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
Law on Economic and Social Development
3 (3- 0-6)
LW 6033สัมมนากฎหมายมหาชน
Seminar in Public Law
3 (3- 0-6)
LW 6034กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
Public Economic Law
3 (3- 0-6)
LW 6035การศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน
Comparative Constitutional Law in ASEAN
3 (3- 0-6)
LW 6036กฎหมายละเมิดชั้นสูง
Advanced Tort Law
3 (3- 0-6)
LW 6037กฎหมายวิธีพิจารณาความชั้นสูง
Advanced Procedural Law
3 (3- 0-6)
 

ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย2-ปี, 4 ภาคการศึกษา
ค่าลงทะเบียนบาท
ค่าแรกเข้า (นักศึกษาไทย)9,000
ค่าแรกเข้า (นักศึกษาต่างชาติ)21,500
ค่ากิจกรรมนักศึกษา6,000
Registration fee / semester
ค่าหน่วยกิต (3,500บาท x 39 หน่วยกิต)136,500
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (17,900บาท x 4 ภาคการศึกษา)71,600
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายปี (2,400บาท / ปี)4,800
ค่าประกันสุขภาพรายปี
(สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น, 5,000บาท / ปี)
10,000
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับนักศึกษาไทย227,900
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับนักศึกษาต่างชาติ250,400