Time Conflict (เรียน หรือ สอบ)

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องยื่นคำร้องและได้รับความเห็นชอบก่อนจะมีการลงทะเบียนรายวิชา