LL.M.(Thai Program)

หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ LL.M. (Thai Program)


เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรระดับสูงในสาขาวิชานิติศาสตร์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังนี้
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขากฎหมายธุรกิจเพื่อรองรับต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งในภาครัฐและเอกชน
  2 .เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของภาคธุรกิจโดยเฉพาะทางด้านการค้าระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องอาศัยนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญพิเศษในการรองรับต่อการลงทุนจากต่างประเทศ
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของกฎหมายทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การการค้าระหว่างประเทศหลายองค์กร
  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้ความชำนาญพิเศษที่มีในการวิเคราะก์แก้ไขปัญหา โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมาย สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้อย่างดีและมีคุณภาพ
  5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสำนึกที่เที่ยงธรรมมีจริยธรรมของการเป็นนักกฎหมายรวมทั้งในเรื่องการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลในทางกฎหมายอันเป็นธรรมและสอดคล้องต่อภาคธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี
  6. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  (1) ตุลาการศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลชำนัญการพิเศษ ศาลพระธรรมนูญ
  (2) พนักงานอัยการ
  (3) ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกร
  (4) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานภาษีอากร
  (5) เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร
  (6) นักวิชาการด้านกฎหมาย

*หลักสูตร 2 ปี จบแล้วมีสิทธิสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วยสนามเล็กได้

 

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48หน่วยกิต

ระยะเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
ภาคต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก : งานรายวิชาและวิทยานิพนธ์
กลุ่มวิชาแกน 6หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 18หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา/วิชาเลือกเสรี 12หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12หน่วยกิต
รวม 48หน่วยกิต
แผน ข : งานรายวิชาและการค้นคว้าอิสระ
กลุ่มวิชาแกน 6หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 18หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา/วิชาเลือกเสรี 18หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6หน่วยกิต
รวม 48หน่วยกิต
 

แผนการศึกษา

แผน ก : งานรายวิชาและวิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LA 5001 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย 0 (3- 0-6)
LA 5002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 0 (3 -0-6)
LA 5003 ทฤษฎี และหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 (3-0-6)
LA 5004 กฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก 3 (3-0-6)
รวม 6 (12-0-24)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LA 6101 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 (3 -0-6)
LA 6102 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 (3 -0-6)
วิชาเลือก 2 วิชา 6 (6 -0-12)
รวม 12 (12-0-24)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LA 6103 กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 0 (3- 0-6)
LA 6104 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี 0 (3 -0-6)
วิชาเลือก 1 วิชา 3 (3-0-6)
รวม 9 (9-0-18)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LA 6106 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 3 (3 -0-6)
LA 6114 สัมมนากฎหมายอาเซียน3 (3 -0-6)
วิชาเลือก 2 วิชา 3 (3-0-6)
รวม 9 (9-0-18)

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LA 7001 วิทยานิพนธ์ 6 (0-0-18)
LA 7002 วิทยานิพนธ์ 6 (0-0-18)
รวม 12 (0-0-36)
 

แผน ข : งานรายวิชาและการค้นคว้าอิสระ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LA 5001 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย 0 (3- 0-6)
LA 5002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 0 (3 -0-6)
LA 5003 ทฤษฎี และหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 (3-0-6)
LA 5004 กฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก 3 (3-0-6)
รวม 6 (12-0-24)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LA 6101 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 (3 -0-6)
LA 6102 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 (3 -0-6)
วิชาเลือก 2 วิชา 6 (6 -0-12)
รวม 12 (12-0-24)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LA 6103 กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 0 (3- 0-6)
LA 6104 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี 0 (3 -0-6)
วิชาเลือก 2 วิชา 6 (6-0-12)
รวม 12 (12-0-24)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LA 6106 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 3 (3 -0-6)
LA 6114 สัมมนากฎหมายอาเซียน3 (3 -0-6)
วิชาเลือก 2 วิชา 6 (6-0-12)
รวม 12 (12-0-24)

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LA 8000 การค้นคว้าอิสระ 6 (0-0-18)
รวม 6 (0-0-18)
 

ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย2-ปี, 4 ภาคการศึกษา
ค่าลงทะเบียนบาท
ค่าแรกเข้า (นักศึกษาไทย)9,000
ค่าแรกเข้า (นักศึกษาต่างชาติ)21,500
ค่ากิจกรรมนักศึกษา6,000
Registration fee / semester
ค่าหน่วยกิต (3,500บาท x 48 หน่วยกิต)168,000
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (17,400บาท x 4 ภาคการศึกษา)69,600
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายปี (2,400บาท / ปี)4,800
ค่าประกันสุขภาพรายปี
(สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น, 5,000บาท / ปี)
10,000
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับนักศึกษาไทย257,400
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับนักศึกษาต่างชาติ279,900