คณบดี

รองศาสตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์
การศึกษา

 • น.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2507
 • LL.M. (Comparative Law), Southern Methodist University, U.S.A
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 39 ปี จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ผลงานทางวิชาการ
คำบรรยายและเอกสารวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
 • ตำราวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ตำราวิชากฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ตำราวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ตำราวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ตำราวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ตำราวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ตำราวิชากฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิจัย
 • รายงานการวิจัยเรื่องการตีความในกรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
 • รายงานการวิจัยเรื่องการเรียกค่าเสียหายในคดีปกครอง:ศึกษากรณีตามมาตรา 16 และ มาตรา 17 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
 

 

 

คณะผู้บริหาร และอาจารย์

The School of Law employs a competitively designed curriculum recognized by local and international law communities, excellent academic support activities, and committed, experienced and highly qualified lecturers to provide high quality education and produce well-qualified graduates to serve both the International and ASEAN communities.

Read More

คณบดี


รองคณบดี


รองคณบดี


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา


ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


หัวหน้าสาขากฎหมายมหาชน


หัวหน้าสาขากฎหมายเอกชน


หัวหน้าสาขากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


อาจารย์


หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต


อาจารย์
หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)


อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศและการทูต


อาจารย์