คณะผู้บริหาร และอาจารย์

The School of Law employs a competitively designed curriculum recognized by local and international law communities, excellent academic support activities, and committed, experienced and highly qualified lecturers to provide high quality education and produce well-qualified graduates to serve both the International and ASEAN communities.

Read More

คณบดี


รองคณบดี


รองคณบดี


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา


ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


หัวหน้าสาขากฎหมายมหาชน


หัวหน้าสาขากฎหมายเอกชน


หัวหน้าสาขากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


อาจารย์


หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต


อาจารย์
หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)


อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศและการทูต


อาจารย์