สารจากคณบดี

ผศ.ดร.เสถียรภาพ นาหลวง

  • คณบดี, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชั
  •   Assistant to the Dean For Administrative Affair Acting Program Director, Master of Laws (International Program)