ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ตั้งแต่ที่คณะนิติศาสตร์ได้เริ่มมีการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 (บัณฑิตรุ่นแรกสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2539) บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ก็ได้รับข่าวสารของคณะฯ และมหาวิทยาลัยผ่านทาง AUAA (ชื่อเดิมคือ ABACA) และมีการติดต่อกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง บัณฑิตโดยทางความสัมพันธ์ส่วนตัว จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 คณะนิติศาสตร์มีบัณฑิตซึ่งจบจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ทำให้ศิษย์เก่ามีจำนวนและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นในปีพ.ศ. 2555 จึงได้มีความริเริ่มจัดตั้ง “ชมรมศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ มูลศิลป์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ตำแหน่งในขณะนั้นเป็นหัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีที่ทำการของชมรมฯ อยู่ที่ชั้น 7 อาคารควีนส์ทาว์เวอร์ และมีคณะกรรมการดำเนินงานชมรมชุดแรกประกอบด้วย

  รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ที่ปรึกษาชมรมฯ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ มูลศิลป์ที่ปรึกษาชมรมฯ
  นางณชัชชญา ทองจันทร์ที่ปรึกษาชมรมฯ
  นายอาทิตย์ ปิ่นปักประธานชมรมฯ
  นายวชิระ ศิริเทียนทองกรรมการชมรมฯ
  นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกรกรรมการชมรมฯ
  นางสาววาสินี ภัทรชัยยาคุปต์เหรัญญิก
  นายเอก วงศ์อนันต์ประชาสัมพันธ์
  นางสาวประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ประชาสัมพันธ์
  นายรัฐสภา จุรีมาศเลขานุการ
  นายศักดิ์ดา ลูกน้ำเพชรผู้ช่วยเลขานุการ
  ประธานนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ที่อยู่ในวาระผู้ช่วยเลขานุการ

โดยกิจกรรมแรกของชมรมฯ คืองาน “สู่ทศวรรษที่สาม” ของคณะฯ ในโอกาสครบรอบ 20 ปีและก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 โดยเป็นการรวบรวมบรรดาศิษย์เก่าจากหลากหลายรุ่น และเป็นโอกาสแนะนำชมรมฯ ให้เป็นที่รู้จักในบรรดาศิษย์เก่าของคณะฯ

ในปีถัดมา ชมรมฯ ได้จัดการแข่งขันแรลลี่ “เอแบค-บึงฉวาก” ขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ขับรถร่วมในแรลลี่ โดยเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและไปสิ้นสุดที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และในตอนค่ำก็ได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บึงฉวากรีสอร์ต โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดี และว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน

 

กิจกรรมของชมรมศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

 

“สู่ทศวรรษที่สาม”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ” โดยมีภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้เกียรติเป็นประธาน

Read More

แรลลี่ “เอแบค-บึงฉวาก”

ชมรมฯ ได้จัดการแข่งขันแรลลี่ “เอแบค-บึงฉวาก” ขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ขับรถร่วมในแรลลี่ โดยเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและไปสิ้นสุดที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

Read More