เกณฑ์การสมัครเข้าศึกษา

ตารางการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป

Semester 1: August
Application forms Available July - August
Placement Test On Application Date
Placement Test Results
Instruction Begins August
Semester 2: January
Application forms Available October - November
Placement Test On Application Date
Placement Test Results
Intensive Courses Registration November
Intensive Courses November - December
Registration Period December
Instruction Begins January

ตารางการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนที่จบจากต่างประเทศหรือจากโรงเรียนนานาชาติ

Semester 1: October
Application forms Available August - September
Placement Test On Application Date
Placement Test Results
Registration Period October
Instruction Begins October
Semester 2: March
Application forms Available January - February
Placement Test On Application Date
Placement Test Results
Registration Period March
Instruction Begins March
Summer Session: June 2016
Application forms Available April - May
Placement Test On Application Date
Placement Test Results
Registration Day June
Instruction Begins June

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
(ระดับปริญญาตรี)

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว หรือ
3. ได้ คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 173 (CBT) คะแนนขึ้นไป หรือ 70 (iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือ ได้คะแนน IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือ SAT 1 (Critical Reading and Writing) รวม 600 คะแนนขึ้นไป
4. ได้ คะแนนเฉลี่ยสะสม และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสาระที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกำหนด รวมคิดคำนวณได้คะแนนตามเกณฑ์ผ่านมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หมายเหตุ : ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา แต่ขาดคุณสมบัติดังกล่าว ต้องสมัครเข้าเรียน หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อน

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์รับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โทร (66) 2719-1919, (66) 2719-1929 ต่อ 3782
โทรสาร (66) 2719-1509
Website: www.au.edu, Email : abac@au.edu