การลงทะเบียนรายวิชา

หมายเหตุ

1. นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติการลงทะเบียนก่อนมีการลงทะเบียนรายวิชา
2. ใบคำร้องและรายวิชาที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งได้อนุมัติแล้ว ห้ามทำการแก้ไขโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นเอกสารใบการลงทะเบียนดังกล่าว ถือเป็นอันใช้ไม่ได้