การขอดูสมุดคำตอบ

หมายเหตุ

นักศึกษาที่จะทำการขอดูสมุดคำตอบจะต้องเป็นนักศึกษาที่ได้เกรดต่ำกว่า C ในวิชาที่จะขอดู ในปีการศึกษาที่ได้ผ่านพ้นมา