LL.B.(Thai Program)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (LL.B. Thai Program)


ปรัชญาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านความยุติธรรมเพื่อการพาณิชย์ สามารถในการใช้กฎหมายพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น เข้าใจการพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความรู้ในนิติวิธีที่จะทำให้ช่วยในการต่อยอดการเรียนรู้และเข้าใจกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี ทันต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรม เพื่อสอดรับกับการพัฒนาเป็นประเทศไทย 4.0 สามารถประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพกฎหมายอันสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของภาคสังคม และธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้
 

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถ ดังนี้

  (1) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ยึดมั่นในความยุติธรรม รับผิดชอบต่อสังคม
  (2) มีความรู้กฎหมายพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น รวมถึงกฎหมายเพื่อการพาณิชย์ และสามารถนำกฎหมายไปปรับใช้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
  (3) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด อ่าน และเขียน
  (4) มีทักษะทางปัญญาสามารถนำความรู้ทางกฎหมายไปคิดวิเคราะห์เพื่อทำงานและแก้ไขปัญหา ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
  (5) สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและในการ สมาคมได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้ และในพัฒนาตนเอง
  (6) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144หน่วยกิต

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

 

(1) โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 15หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 108หน่วยกิต
วิชาแกน 89หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 13หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 6หน่วยกิต
วิชาเสริมทักษะ -หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
 

(2) โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 15หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84หน่วยกิต
วิชาแกน 82หน่วยกิต
วิชาบังคับ 2หน่วยกิต
 

รหัสวิชา มีความหมายดังนี้

รายวิชาในหลักสูตรจะใช้ตัวอักษร 2 ตัว ตัวเลข 4 ตัว นำหน้าชื่อทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้

ตัวอักษรนำหน้าตัวเลข
BG, ECO, GE, MGT และSA วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
LL วิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

ตัวเลขหลังตัวอักษร ใช้ตัวเลข 4 หลัก
ตัวเลขที่ 1 หมายถึงชั้นปีที่ศึกษา
ตัวเลขที่ 2หมายถึง กลุ่มวิชา

ตัวเลขที่2 มีความหมาย ดังนี้
0กลุ่มวิชาเสริมทักษะ
1กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย
2กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3กลุ่มวิชากฎหมายอาญา
4กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
5กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
6กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติและวิชาชีพในกระบวนยุติธรรม
7กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
8กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ตัวเลขที่ 3 และ 4 หมายถึง ลำดับวิชา
 

รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ 5 วิชา 15 หน่วยกิต) 15 หน่วยกิต

GE 1403 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Communication in Thai
3(3-0-6)
BG 1001 อังกฤษ 1
English I
3(2-3-6)
BG 1002 อังกฤษ 2
English II
3(2-3-6)
BG 2000 อังกฤษ 3
English III
3(2-3-6)
BG 2001 อังกฤษ 4
English IV
3(2-3-6)
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

ECO 2200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
3(3-0-6)
MGT 1101 ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business
3(2-3-6)
GE 2202 จริยธรรม
Ethics
3(3-0-6)
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
(บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต เลือกจากวิชาต่อไปนี้)

GE 2103 ศิลปะการใช้เหตุผล
Arts of Reasoning
3(3-0-6)
GE 2106 การคิดเชิงตรรกะและการประยุกต์ใช้
Logical Thinking and Application
3(2-3-6)
MGT 2404 จิตวิทยาการจัดการ
Managerial Psychology
3(3-0-6)
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
(บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต เลือกจากวิชาต่อไปนี้)

GE 1301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Science
3(3-0-6)
GE 2301 วิถีชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Lifestyles in Dynamic World
3(2-3-6)
GE 2303 การเสริมสร้างอัจฉริยภาพสมอง
Building Brilliant Brain
3(3-0-6)
SA 1201สถิติ 1
Statistics I
3(3-0-6)
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาแกน 89 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย

LL 1101 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน
Theories and Principles of Private Law
3(3-0-6)
LL 1102 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
Legal History
2(2-0-4)
LL 1103 การใช้ การตีความและการให้เหตุผลทางกฎหมาย
Application, Interpretation of Laws and Legal Reasoning
2(2-0-4)
LL 2104 จริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession Ethics
2(2-0-4)
LL 4105 นิติปรัชญา
Philosophy of Law
2(2-0-4)
 

(2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

LL 1201 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
Juristic Acts and Contracts Law
3(3-0-6)
LL 1202 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
Property and Land Law
3(3-0-6)
LL 2203 กฎหมายว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้
Law on Consequences and Extinction of Obligations
3(3-0-6)
LL 2204 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการนอกสั่ง ลาภมิควรได้
Law of Delict, Management of Affairs without Mandate, Undue Enrichment
3(3-0-6)
LL 2205 เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts I
3(3-0-6)
LL 2206 กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
Insurance Law
2(2-0-4)
LL 2207 เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts II
3(3-0-6)
LL 2208 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
Negotiable Instruments and Current Accounts Law
2(2-0-4)
LL 3209 กฎหมายว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
Secured Transactions Law
2(2-0-4)
LL 3210 กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ
Law on Business Organizations
3(3-0-6)
LL 3210 กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ
Law on Business Organizations
3(3-0-6)
LL 3211 กฎหมายลักษณะครอบครัว
Family Law
3(3-0-6)
LL 3212 กฎหมายว่าด้วยมรดก
Succession Law
3(3-0-6)
 

(3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา

LL 1301 กฎหมายอาญา 1
Criminal Law I
3(3-0-6)
LL 2302 กฎหมายอาญา 2
Criminal Law II
2(2-0-4)
LL 2303 กฎหมายอาญา 3
Criminal Law III
3(3-0-6)
 

(4) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

LL 1401 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
Theories and Principles of Public Law
2(2-0-4)
LL 1402 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political Institutions
3(3-0-6)
LL 3403 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Administrative Law and Procedures
3(3-0-6)
 

(5) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

LL 3501 กฎหมายการคลังและภาษีอากร
Public Finance Law and Tax Law
3(3-0-6)
LL 4502 กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม
Labor and Social Security Law
3(3-0-6)
 

(6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติและวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม

LL 3601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Civil Procedure Law I
3(3-0-6)
LL 3602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure Law
4(4-0-8)
LL 3603 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
Court system and Constitution of Courts of Justice
2(2-0-4)
LL 3604 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
Civil Procedure Law II
3(3-0-6)
LL 3605 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
Evidence Law
3(3-0-6)
 

(7) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

LL 3701 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
3(3-0-6)
LL 3702 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
3(3-0-6)
 

(8) กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

LL 4801 การค้นคว้าทางกฎหมายและระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
Legal Research and Legal Research Methodology
3(3-0-6)
 

 

2. กลุ่มวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต
(5) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

LL 3503 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
Bankruptcy Law and Rehabilitation
2(2-0-4)
LL 4504 กฎหมายภาษีเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
Law on Taxation in International Trade and Invesment
2(2-0-4)
LL 4505 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
3(3-0-6)
LL 4506 กฎหมายว่าด้วยธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Transactions Law
2(2-0-4)
 

(6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติและวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม

LL 4606 หลักการร่างสัญญาทางธุรกิจ
Principles of Contract Drafting
2(2-0-4)
LL 4607 การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการว่าความ
Counselling and Advocacy
2(2-0-4)
 

3. กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย

LL 4106 ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์เบื้องต้น
Introduction to Common Law System
2(2-0-4)
 

(2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

LL 4213 สัมมนากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Seminar in Civil and Commercial Law
2(2-0-4)
 

(3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา

LL 4304 สัมมนากฎหมายอาญา
Seminar in Criminal Law
2(2-0-4)
 

(4) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

LL 4404 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
Law Drafting and Legislative Process
2(2-0-4)
LL 4405 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
Human Rights Law
2(2-0-4)
LL 4406 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
Environmental Law
2(2-0-4)
LL 4407 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources Law
2(2-0-4)
LL 4408 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
Consumer Protection Law
2(2-0-4)
LL 4409 กฎหมายเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม
Broadcasting and Telecommunication Laws
2(2-0-4)
LL 4410 กฎหมายพลังงานและปิโตรเลียม
Energy and Petroleum Law
2(2-0-4)
LL 4411 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
Medical and Public Health Laws
2(2-0-4)
LL 4412 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านอาหารและยา
Laws on Food and Drug
2(2-0-4)
 

(5) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

LL 4507 หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักกฎหมาย
Principles of Economics for Lawyers
2(2-0-4)
LL 4508 หลักการบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับนักกฎหมาย
Principles of Accounting and Financial Reports for Lawyers
2(2-0-4)
LL 4509 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Securities Exchange Law
2(2-0-4)
LL 4510 กฎหมายเกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงิน
Banking and Financial Institutions Law
2(2-0-4)
LL 4511 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
Investment Law
2(2-0-4)
LL 4512 กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law
2(2-0-4)
LL 4513 กฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
Arbitration Law
2(2-0-4)
LL 4514 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล
Carriage of Goods by Sea Law
2(2-0-4)
LL 4515 กฎหมายศุลกากร
Customs Law
2(2-0-4)
LL 4516กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
Industrial Law
2(2-0-4)
LL 4517กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Law on Real Estate Business
2(2-0-4)
LL 4518กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
Competition Law
2(2-0-4)
LL 4519สัมมนากฎหมายภาษีอากร
Seminar in Tax Law
2(2-0-4)
LL 4520สัมมนากฎหมายธุรกิจ
Seminar in Business Law
2(2-0-4)
LL 4521กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
Law on Merger and Acquisition
2(2-0-4)
LL 4522กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬาและนันทนาการ
Law on Sport and Entertainment
2(2-0-4)
LL 4523สัมมนากฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Seminar in Securities and Securities Exchange Law
2(2-0-4)
LL 4524 สัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Seminar in Intellectual Property Law
2(2-0-4)
LL 4525กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่น
Law on Fashion Business
2(2-0-4)
LL 4526กฎหมายการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Law
2(2-0-4)
 

(6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติและวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม

LL 4608 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Seminar in Civil Procedure Law
2(2-0-4)
LL 4609 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Seminar in Criminal Procedure Law
2(2-0-4)
LL 4610 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
2(2-0-4)
LL 4611 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสืบสวนสอบสวน
Science, Technology and Criminal Investigation
2(2-0-4)
LL 4612 กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
Law on Juvenile and Family Court and Procedure
2(2-0-4)
LL 4613 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
Human Rights in Judicial Procedure
2(2-0-4)
 

(7) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

LL 4703กฎหมายทะเล
Law of the Sea
2(2-0-4)
LL 4704กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
International Organization Law
2(2-0-4)
LL 4705กฎหมายสภาพยุโรป
European Union Law
2(2-0-4)
LL 4706กฎหมายเกี่ยวกับอากาศและกฎหมายอวกาศเบื้องต้น
Introduction to Air Law and Space Law
2(2-0-4)
LL 4707กฎหมายอาเซียน
ASEAN Law
2(2-0-4)
LL 4708สิทธิมนุษยชนในอาเซียน
Human Rights in ASEAN
2(2-0-4)
LL 4709สัมมนากฎหมายอาเซียน
Seminar in ASEAN Law
2(2-0-4)
 

(8) กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

LL 4802ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัลเทคโนโลยี
Introduction to Digital Technology Laws
2(2-0-4)
LL 4803ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
Business and Human Rights
2(2-0-4)
LL 4803ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
Business and Human Rights
2(2-0-4)
LL 4804กฎหมายธุรกิจกับอาเซียน
Business Law and ASEAN
2(2-0-4)
LL 4805กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจก้าวหน้า
Law on Digital Economy and Startup Business
2(2-0-4)
LL 4806กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร
Law on Agriculture
2(2-0-4)
LL 4807ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Introduction for Logistics and Supply Chain
2(2-0-4)
LL 4808กฎหมายว่าด้วยการขนส่งและโลจิสติกส์
Legal Aspects of Transportation and Logistics
2(2-0-4)
LL 4809ธุรกิจ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Business, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility
2(2-0-4)
 

4. กลุ่มวิชาเสริมทักษะ - หน่วยกิต

LL 2001การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
Legal English 1
0(2-0-4)
LL 3002การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
Legal English 2
0(2-0-4)
 

 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกหรือรายวิชาที่มีการเปิดสอนในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยต้องเรียนบุรพวิชา (ถ้ามี) มาก่อนและห้ามลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายที่เปิดสอนสำหรับคณะอื่น  

 

หมวดวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
1. หมวดวิชาเฉพาะ

  1.1 กลุ่มวิชาแกน
  1.2 กลุ่มวิชาบังคัุบ

  LL 4506กฎหมายว่าด้วยธุรกิจระหว่างประเทศ2(2-0-4)
  LL 4606หลักการร่างสัญญาทางธุรกิจ 2(2-0-4)

  1.3 กลุ่มวิชาเลือก

  LL 4106ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์เบื้องต้น2(2-0-4)
  LL 4511กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน 2(2-0-4)
  LL 4512กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2(2-0-4)
  LL 4513กฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 2(2-0-4)
  LL 4518กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า2(2-0-4)
  LL 4524สัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา2(2-0-4)
  LL 4704กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ/td>2(2-0-4)

  1.4 กลุ่มวิชาเสริมทักษะ

  LL 2001การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 10(2-0-4)
  LL 3002การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 20(2-0-4)
 

 

หลักสูตรระดับอนุปริญญา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร114 หน่วยกิต
 

รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 

กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ 5 วิชา 15 หน่วยกิต) 15 หน่วยกิต

GE 1403 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Communication in Thai
3(3-0-6)
BG 1001 อังกฤษ 1
English I
3(2-3-6)
BG 1002 อังกฤษ 2
English II
3(2-3-6)
BG 2000 อังกฤษ 3
English III
3(2-3-6)
BG 1001 อังกฤษ 4
English IV
3(2-3-6)
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

ECO 2200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
3(3-0-6)
MGT 1101 ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business
3(3-0-6)
GE 2202 จริยธรรม
Ethics
3(3-0-6)
 

กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 3 หน่วยกิต (บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต เลือกจากวิชาต่อไปนี้)

GE 2103 ศิลปะการใช้เหตุผล
Arts of Reasoning
3(3-0-6)
GE 2106 การคิดเชิงตรรกะและการประยุกต์ใช้
Logical Thinking and Application
3(3-0-6)
MGT 2404 จิตวิทยาการจัดการ
Managerial Psychology
3(3-0-6)
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต เลือกจากวิชาต่อไปนี้)

GE 1301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Science
3(3-0-6)
GE 2301 วิถีชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Lifestyles in Dynamic World
3(3-0-6)
GE 2303 การเสริมสร้างอัจฉริยภาพสมอง
Building Brilliant Brain
3(3-0-6)
SA1201 สถิติ 1
Statistics I
3(3-0-6)
 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
 

กลุ่มวิชาแกน 82 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย

LL 1101 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน
Theories and Principles of Private Law
3(3-0-6)
LL 1102 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
Legal History
2(2-0-4)
LL 1103 การใช้ การตีความและการให้เหตุผลทางกฎหมาย
Application, Interpretation of Laws and Legal Reasoning
2(2-0-4)
LL 2104 จริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession Ethics
2(2-0-4)
 

(2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

LL 1201 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
Juristic Acts and Contracts Law
3(3-0-6)
LL 1202 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
Property and Land Law
3(3-0-6)
LL 2203 กฎหมายว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้
Law on Consequences and Extinction Obligations
3(3-0-6)
LL 2204 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการนอกสั่ง ลาภมิควรได้
Law of Delict, Management of Affairs without Mandate, Undue Enrichment
3(3-0-6)
LL 2205 เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts I
3(3-0-6)
LL 2206 กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
Insurance Law
2(2-0-4)
LL 2207 เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts II
3(3-0-6)
LL 2208 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
Negotiable Instruments and Current Account Law
3(3-0-6)
LL 3209 กฎหมายว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
Secured Transactions Law
2(2-0-4)
LL 3210 กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ
Law on Business Organizations
3(3-0-6)
LL 3212 กฎหมายว่าด้วยมรดก
Succession Law
3(3-0-6)
 

(3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา

LL1301 กฎหมายอาญา 1
Criminal Law I
3(3-0-6)
LL 2302 กฎหมายอาญา 2
Criminal Law II
3(3-0-6)
LL 2303 กฎหมายอาญา 3
Criminal Law III
3(3-0-6)
 

(4) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

LL 1401 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
Theories and Principles of Public Law
2(2-0-4)
LL 1402 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political Institutions
3(3-0-6)
LL 3403 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Administrative Law and Procedures
3(3-0-6)
 

(5) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

LL 3501 กฎหมายการคลังและภาษีอากร
Public Finance Law and Tax Law
2(2-0-4)
 

(6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติและวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม

LL 3601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Civil Procedure Law I
3(3-0-6)
LL 3602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure Law
4(4-0-8)
LL 3603 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
Court System and Constitution of Courts of Justice
2(2-0-4)
LL 3604 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
Civil Procedure Law II
3(3-0-6)
LL 3605 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
Evidence Law
3(3-0-6)
 

(7) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

LL 3701 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
3(3-0-6)
LL 3702 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
3(3-0-6)
2. กลุ่มวิชาบังคับ 2 หน่วยกิต

(5) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

LL 3503 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
Bankruptcy Law and Rehabilitation
2(2-0-4)
 

แผนการศึกษา

(1) แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
BG 1001 อังกฤษ 13(2-3-6)
GE 1403 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
GE 2202 จริยธรรม3(3-0-6)
LL 1101 ทฤษฏีและหลักกฎหมายเอกชน3(3-0-6)
LL 1102 ประวัติศาสตร์กฎหมาย2(2-0-4)
LL 1401ทฤษฏีและหลักกฎหมายเอกชน2(2-0-4)
เลือกเรียน 1 วิชาจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 19(18-3-38)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
BG 1002 อังกฤษ 23(2-3-6)
LL 1201กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา3(3-0-6)
LL 1202 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน3(3-0-6)
LL 1301 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6)
LL 1402 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6)
LL 1103 การใช้ การตีความและการให้เหตุผลทางกฎหมาย 2(2-0-4)
เลือกเรียน 1 วิชาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 20(19-3-40)
 

ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดี

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
BG 2000 อังกฤษ 33(2-3-6)
ECO 2200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
MGT 1101 ธุรกิจเบื้องต้น3(3-0-6)
LL 2203 กฎหมายว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้3(3-0-6)
LL 2204กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้3(3-0-6)
LL 2205 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
LL 2302 กฎหมายอาญา 2 2(2-0-4)
รวม 20(19-3-40)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
BG 2001อังกฤษ 43(2-3-6)
LL 2001 การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 10(2-0-4)
LL 2104 จริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4)
LL 2206กฎหมายว่าด้วยประกันภัย2(2-0-4)
LL 2207 เอกเทศสัญญา 23(3-0-6)
LL 2208 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด2(2-0-4)
LL 2303กฎหมายอาญา 33(3-0-6)
รวม 15(16-3-34)
 

ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดี

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LL 3002 การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 20(2-0-4)
LL 3209กฎหมายว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์2(2-0-4)
LL 3210 กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ3(3-0-6)
LL 3211 กฎหมายลักษณะครอบครัว3(3-0-6)
LL 3501 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 3(3-0-6)
LL 3601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2(2-0-4)
LL 3602กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 4(4-0-8)
LL 3603ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4)
รวม 20(22-0-44)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LL 3212กฎหมายว่าด้วยมรดก3(3-0-6)
LL 3403 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง3(3-0-6)
LL 3503 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 2(2-0-4)
LL 3604กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 23(3-0-6)
LL 3605 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน3(3-0-6)
LL 3701 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง3(3-0-6)
LL 3702 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล3(3-0-6)
รวม 20(20-0-40)
 

ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดี

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LL 4105นิติปรัชญา2(2-0-4)
LL 4502 กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม3(3-0-6)
LL 4505 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา3(3-0-6)
LL 4504 กฎหมายภาษีเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 2(2-0-4)
เลือกเรียน 3 วิชา จากกลุ่มวิชาเลือก6(6-0-12)
รวม 16(16-0-32)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LL 4506กฎหมายว่าด้วยธุรกิจระหว่างประเทศ2(2-0-4)
LL 4606 หลักการร่างสัญญาทางธุรกิจ2(2-0-4)
LL 4607 การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการว่าความ2(2-0-4)
LL 4801การค้นคว้าทางกฎหมายและระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 2(2-0-4)
วิชาเลือกเสรี 3 วิชา6(6-0-12)
รวม 14(14-0-28)
 

ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดี

 

 

(1) แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
BG 1001 อังกฤษ 13(2-3-6)
GE 1403 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
GE 2202 จริยธรรม3(3-0-6)
LL 1101 ทฤษฏีและหลักกฎหมายเอกชน3(3-0-6)
LL 1102 ประวัติศาสตร์กฎหมาย2(2-0-4)
LL 1401ทฤษฏีและหลักกฎหมายเอกชน2(2-0-4) เลือก
เลือกเรียน 1 วิชาจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 19(18-3-38)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
BG 1002 อังกฤษ 23(2-3-6)
LL 1201กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา3(3-0-6)
LL 1202 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน3(3-0-6)
LL 1301 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6)
LL 1402 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6)
LL 1103 การใช้ การตีความและการให้เหตุผลทางกฎหมาย 2(2-0-4)
เลือกเรียน 1 วิชาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 20(19-3-40)
 

ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดี

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
BG 2000 อังกฤษ 33(2-3-6)
ECO 2200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
MGT 1101 ธุรกิจเบื้องต้น3(3-0-6)
LL 2203 กฎหมายว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้3(3-0-6)
LL 2204กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้3(3-0-6)
LL 2205 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
LL 2302 กฎหมายอาญา 2 2(2-0-4)
รวม 20(19-3-40)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
BG 2001อังกฤษ 43(2-3-6)
LL 2104 จริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4)
LL 2206กฎหมายว่าด้วยประกันภัย2(2-0-4)
LL 2207 เอกเทศสัญญา 23(3-0-6)
LL 2208 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด2(2-0-4)
LL 2303กฎหมายอาญา 33(3-0-6)
รวม 15(14-3-30)
 

ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดี

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LL 3209กฎหมายว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์2(2-0-4)
LL 3210 กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ3(3-0-6)
LL 3211 กฎหมายลักษณะครอบครัว3(3-0-6)
LL 3501 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 3(3-0-6)
LL 3601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6)
LL 3602กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 4(4-0-8)
LL 3603ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4)
รวม 20(20-0-40)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LL 3212กฎหมายว่าด้วยมรดก3(3-0-6)
LL 3403 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง3(3-0-6)
LL 3503 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 2(2-0-4)
LL 3604กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 23(3-0-6)
LL 3605 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน3(3-0-6)
LL 3701 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง3(3-0-6)
LL 3702 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล3(3-0-6)
รวม 20(20-0-40)
 

ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดี