Legal Advisory Center

   

  วิสัยทัศน์

  ศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อประชาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นแหล่งบริการทางวิชาการเกี่ยวกับ ความรู้ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน

  พันธกิจ
   1. ให้บริการทางวิชาการด้านนิติศาสตร์แก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไป
   2. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
   3. สร้างเครือข่ายให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ