Legal Advisory Center

   

  กิจกรรม

  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทางศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อประชาชนจึงมีการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ในสองรูปแบบคือ

   1. การให้บริการทางวิชาการ ทางศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายจัดให้มีการให้คำปรึกษาในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นแก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไป
   2. กิจกรรมทางวิชาการ ทางศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายจัดให้มีการจัดโครงเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชนบท เก็บข้อมูลปัญหาข้อกฎหมายในแต่ละพื้นที่ และจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการตามโอกาสต่างๆ