Admission

Graduate Program

เกณฑ์การสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรภาษาไทย)

ตารางการรับเข้าศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
ภาคการศึกษา 1

ภาคการศึกษา 1
1. ระยะเวลาการขายใบสมัครและรับสมัคร พฤษภาคม – กรกฎาคม
2. การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ กรกฎาคม
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย : 9.00 - 12.00
สอบสัมภาษณ์ : 13.00 – 16.00
3. ประกาศผลการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ กรกฎาคม
4. ลงทะเบียน กรกฎาคม – สิงหาคม
5. เปิดการเรียนการสอน สิงหาคม

ตารางการรับเข้าศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
ภาคการศึกษา 2

ภาคการศึกษา 2
1. ระยะเวลาการขายใบสมัครและรับสมัคร ตุลาคม – ธันวาคม
2. การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ธันวาคม
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย : 9.00 - 12.00
สอบสัมภาษณ์ : 13.00 – 16.00
3. ประกาศผลการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ธันวาคม
4. ลงทะเบียน ธันวาคม
5. เปิดการเรียนการสอน มกราคม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
  2. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
  3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  4. .มีความรู้ภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้ดี
  5. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ 16/2559 เรื่อง มาตรฐานประสิทธิภาพภาษาอังกฤษ (Assumption University Announcement No. 16/2016 Subject: English Proficiency Standard) มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้
Proficiency TestAccepted Score
AU English Proficiency Assessment 70%
TOEFL (iBT) 90
TOEFL (P) 575
IELTS 6.5

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีคะแนนไม่ถึงระดับดังกล่าว ผู้อำนวยการหลักสูตรหรือหัวหน้าหลักสูตรอาจพิจารณาให้รับผู้สมัครเข้าศึกษาได้โดยเรียนวิชาเสริมภาษาอังกฤษควบคู่กันไปกับวิชาในหลักสูตร

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบและการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. สอบข้อเขียน ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบความรู้วิชาต่างๆ ดังนี้
 • ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
2. สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

หมายเหตุ กฎเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์กำหนด
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาคารควีนทาวเวอร์ ชั้น 2
โทร 0-2300-4543 - 62 ต่อ 3744 โทรสาร 0-2729-1059